www.bungeecircus.nl

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bungee Trampoline

art.1


De huurder is verantwoordelijk voor alle vergunningen die nodig zijn om de Bungee Trampoline op de aangegeven locatie te mogen exploiteren.

art.2


De huurder zal 2,5 uur voor aanvang van het in de overeenkomst vermelde tijdstip van exploitatie, aanwezig zijn, tenzij anders overeengekomen

art.3De opstellingsplaats van de Bungee Trampoline dient vlak en voldoende draagkrachtig te zijn, er dient een ruimte van 11x11 meter voor de opbouw beschikbaar te zijn, daarnaast is een vrije hoogte van minimaal 8 meter nodig.

art.4Om de attractie veilig te kunnen plaatsen dient de opstellingsplaats vrij van opstakels te zijn, die een gevaar kunnen zijn voor deelnemers c.q. begeleiding of schade aan de attractie toe kan brengen.

art.5


Er dient een stroomvoorziening in de directe omgeving aanwezig te zijn 1x16 Amp 220 Volt. Krachtstroom is niet noodzakelijk.
art.6


Jent Boersma Attracties behoudt het recht om deelnemers te weigeren met overmatig drankgebruik, en deelnemers die de instructies van begeleiders negeren.
Uiteraard is het roken, drankgebruik en het nuttigen van voedsel op de Trampoline verboden.


art.7

De overeengekomen prijs is incl.. 9 % BTW.

art.8


Tenzij anders overeengekomen dient 50 % van de overeengekomen prijs )binnen 14 dagen te zijn voldaan, het restant ( 50 % van de overeengekomen prijs ) dient 1 maand voorafgaand aan het evenement te zijn voldaan.
art.9


Als zich omstandigheden voordoen, waardoor het gebruik van materiaal, zowel voor gebruikers als begeleiders enig gevaar of risico oplevert, kan Jent Boersma Attracties besluiten het gebruik van de Bungee Trampoline stil te leggen.
Indien hierdoor niet de in de overeenkomst vermelde uren kunnen worden benut, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan Jent Boersma Attracties niet voor de door de huurder geleden schade aansprakelijk worden gesteld.

art.10


  
In geval van aantoonbare overmacht, is Jent Boersma Attracties, zonder rechtelijke tussenkomst bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de huurder recht op schadevergoeding heeft en kan Jent Boersma Attracties niet voor de door de huurder geleden schade aansprakelijk worden gesteld.

art.11Jent Boersma Attracties is enkel WA aansprakelijk voor geleden schade aan personen of andere zaken,, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek aan de Bungee Trampoline en  het gevolg is van grove schuld van Jent Boersma Attracties of van de door hem ingeschakelde personen

art.12

Op de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.